1402/6/19

برگزاري دوره آموزشي اطفاء حريق و کمک هاي اوليه

  

  


اين دوره آموزشي با هدف ارتقاء دانش کارکنان در حوزه اطفاء حريق و بکارگيري ابزار و وسايل مناسب اطفاء حريق و عکس العمل به موقع در حوادث با حضور 20 نفر از کارکنان از واحدهاي پشتيباني و حراست کانون در روز چهارشنبه تاريخ 6/06/1402  برگزار شد.

آخرین اخبار

دوره کمک هاي اوليه در کانون برگزار شدomg
برگزاري جلسه توجيهي بيمه تکميلي براي کارکنانomg
نيازسنجي آموزشي 1403omg
برگزاري دوره آموزشي اطفاء حريق و کمک هاي اوليه omg
برگزاري دوره زبان عمومي در کانون omg
اصول و فنون مذاکره omg

دوره اصول و فنون مذاکره  برگزار شد

دوره پولشويي برگزار شدomgدوره پولشويي با مشارکت 20 نفر از کارکنان کانون و شرکت هاي تابعه برگزار شد.
تقويم آموزشي بهار ارائه شدomgتقويم آموزشي بهار سال1402 ارائه شد اين تقويم شامل 4 دوره آموزشي عمومي و تخصصي است.
درباره ما

حوزه آموزش کانون جهانگردي و اتومبيلراني، در راستاي اجراي برنامه هاي آموزشي مستخدمان کانون،در سال  1400 فعاليت هاي خود را در چارچوب ارائه دوره هاي بدو و ضمن خد

دوره های جدید

ثبت نام