1402/4/21

برگزاري دوره زبان عمومي در کانون

  

  

دوره آموزشي زبان انگليسي در کانون جهانگردي و اتومبيلراني برگزار شد، در اين دوره که بمنظور ارتقاء سطح زبان عمومي پرسنل کانون برگزار

گرديد، تعداد 20 نفر از کارکنان از کليه واحدها حضور داشت
 اين دوره بر اساس نياز کانون به عنوان يک نهاد بين المللي به ارتقاء  وضعيت زبان انگليسي کارکنان، برگزار شد 

 

آخرین اخبار

دوره کمک هاي اوليه در کانون برگزار شدomg
برگزاري جلسه توجيهي بيمه تکميلي براي کارکنانomg
نيازسنجي آموزشي 1403omg
برگزاري دوره آموزشي اطفاء حريق و کمک هاي اوليه omg
برگزاري دوره زبان عمومي در کانون omg
اصول و فنون مذاکره omg

دوره اصول و فنون مذاکره  برگزار شد

دوره پولشويي برگزار شدomgدوره پولشويي با مشارکت 20 نفر از کارکنان کانون و شرکت هاي تابعه برگزار شد.
تقويم آموزشي بهار ارائه شدomgتقويم آموزشي بهار سال1402 ارائه شد اين تقويم شامل 4 دوره آموزشي عمومي و تخصصي است.
درباره ما

حوزه آموزش کانون جهانگردي و اتومبيلراني، در راستاي اجراي برنامه هاي آموزشي مستخدمان کانون،در سال  1400 فعاليت هاي خود را در چارچوب ارائه دوره هاي بدو و ضمن خد

دوره های جدید

ثبت نام