1402/6/19

نيازسنجي آموزشي 1403

  

  

نظر به اهميت جايگاه نيروي انساني به مثابه حياتي ترين ركن و ارزشمندترين سرمايه و دارايي هر سازمان و به منظور ايجاد زمينه رشد و توانمند سازي كاركنان به واسطه برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت و ارتقاء مهارت هاي كاركنان، حوزه منابع انساني و آموزش در تدوين نيازهاي آموزشي و مهارتي، اولويت ها و شاخصه هاي سازماني همچون نهاد خصوصي (غير دولتي) و بين المللي بودن کانون  و آسيب هاي شناسايي شده را ملاک عمل قرار داده است.بر اين اساس نيازسنجي از کليه واحدهاي کانون صورت گرفت و اين گامي در جهت تغيير وضعيت کانون از وضع موجود به وضع مطلوب است. 

آخرین اخبار

نيازسنجي آموزشي 1403omg
برگزاري دوره آموزشي اطفاء حريق و کمک هاي اوليه omg
برگزاري دوره زبان عمومي در کانون omg
اصول و فنون مذاکره omg

دوره اصول و فنون مذاکره  برگزار شد

دوره پولشويي برگزار شدomgدوره پولشويي با مشارکت 20 نفر از کارکنان کانون و شرکت هاي تابعه برگزار شد.
تقويم آموزشي بهار ارائه شدomgتقويم آموزشي بهار سال1402 ارائه شد اين تقويم شامل 4 دوره آموزشي عمومي و تخصصي است.
درباره ما

حوزه آموزش کانون جهانگردي و اتومبيلراني، در راستاي اجراي برنامه هاي آموزشي مستخدمان کانون،در سال  1400 فعاليت هاي خود را در چارچوب ارائه دوره هاي بدو و ضمن خد

دوره های جدید

ثبت نام