1402/6/19

نيازسنجي آموزشي 1403

  

  

نظر به اهميت جايگاه نيروي انساني به مثابه حياتي ترين ركن و ارزشمندترين سرمايه و دارايي هر سازمان و به منظور ايجاد زمينه رشد و توانمند سازي كاركنان به واسطه برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت و ارتقاء مهارت هاي كاركنان، حوزه منابع انساني و آموزش در تدوين نيازهاي آموزشي و مهارتي، اولويت ها و شاخصه هاي سازماني همچون نهاد خصوصي (غير دولتي) و بين المللي بودن کانون  و آسيب هاي شناسايي شده را ملاک عمل قرار داده است.بر اين اساس نيازسنجي از کليه واحدهاي کانون صورت گرفت و اين گامي در جهت تغيير وضعيت کانون از وضع موجود به وضع مطلوب است. 

آخرین اخبار

دوره کمک هاي اوليه در کانون برگزار شدomg
برگزاري جلسه توجيهي بيمه تکميلي براي کارکنانomg
نيازسنجي آموزشي 1403omg
برگزاري دوره آموزشي اطفاء حريق و کمک هاي اوليه omg
برگزاري دوره زبان عمومي در کانون omg
اصول و فنون مذاکره omg

دوره اصول و فنون مذاکره  برگزار شد

دوره پولشويي برگزار شدomgدوره پولشويي با مشارکت 20 نفر از کارکنان کانون و شرکت هاي تابعه برگزار شد.
تقويم آموزشي بهار ارائه شدomgتقويم آموزشي بهار سال1402 ارائه شد اين تقويم شامل 4 دوره آموزشي عمومي و تخصصي است.
درباره ما

حوزه آموزش کانون جهانگردي و اتومبيلراني، در راستاي اجراي برنامه هاي آموزشي مستخدمان کانون،در سال  1400 فعاليت هاي خود را در چارچوب ارائه دوره هاي بدو و ضمن خد

دوره های جدید

ثبت نام