1402/9/28

برگزاري جلسه توجيهي بيمه تکميلي براي کارکنان

  

  

جلسه توجيهي بيمه تکميلي به منظور شفاف سازي عملکرد و فرآيندهاي بيمه تکميلي براي نمايندگان مديريت هاي کانون برگزار شد. 
15نفر شرکت کننده از ساير مديريت هاي کانون در اينم جلسه حضور يافتند.
در اين رويداد روندهاي موجود در بيمه تکميلي، آيين نامه ها، تعرفه ها ، قوانين و مقررات و... توسط نماينده بيمه تشريح شد و حاضران به بيان مشکلات خود پرداختند.

آخرین اخبار

دوره کمک هاي اوليه در کانون برگزار شدomg
برگزاري جلسه توجيهي بيمه تکميلي براي کارکنانomg
نيازسنجي آموزشي 1403omg
برگزاري دوره آموزشي اطفاء حريق و کمک هاي اوليه omg
برگزاري دوره زبان عمومي در کانون omg
اصول و فنون مذاکره omg

دوره اصول و فنون مذاکره  برگزار شد

دوره پولشويي برگزار شدomgدوره پولشويي با مشارکت 20 نفر از کارکنان کانون و شرکت هاي تابعه برگزار شد.
تقويم آموزشي بهار ارائه شدomgتقويم آموزشي بهار سال1402 ارائه شد اين تقويم شامل 4 دوره آموزشي عمومي و تخصصي است.
درباره ما

حوزه آموزش کانون جهانگردي و اتومبيلراني، در راستاي اجراي برنامه هاي آموزشي مستخدمان کانون،در سال  1400 فعاليت هاي خود را در چارچوب ارائه دوره هاي بدو و ضمن خد

دوره های جدید

ثبت نام