1402/03/30

اصول و فنون مذاکره

  

  

دوره اصول و فنون مذاکره با حضور 30 تن از کارکنان کانون جهانگردي اتومبيلراني از مديريت هاي مختلف کانون در تاريخ 12 ارديبهشت سال 1402 در سالن اجتماعات ساختمان آزادي برگزار شد. گفتني است از سوي موسسه مجري مورد تاييد سازمان فني حرفه اي، به افراد شرکت کننده در دوره گواهينامه معتبر تعلق خواهد گرفت.دوره اصول و فنون مذاکره با حضور 30 تن از کارکنان کانون جهانگردي اتومبيلراني از مديريت هاي مختلف کانون در تاريخ 12 ارديبهشت سال 1402 در سالن اجتماعات ساختمان آزادي برگزار شد. گفتني است از سوي موسسه مجري مورد تاييد سازمان فني حرفه اي، به افراد شرکت کننده در دوره گواهينامه معتبر تعلق خواهد گرفت.

آخرین اخبار

دوره کمک هاي اوليه در کانون برگزار شدomg
برگزاري جلسه توجيهي بيمه تکميلي براي کارکنانomg
نيازسنجي آموزشي 1403omg
برگزاري دوره آموزشي اطفاء حريق و کمک هاي اوليه omg
برگزاري دوره زبان عمومي در کانون omg
اصول و فنون مذاکره omg

دوره اصول و فنون مذاکره  برگزار شد

دوره پولشويي برگزار شدomgدوره پولشويي با مشارکت 20 نفر از کارکنان کانون و شرکت هاي تابعه برگزار شد.
تقويم آموزشي بهار ارائه شدomgتقويم آموزشي بهار سال1402 ارائه شد اين تقويم شامل 4 دوره آموزشي عمومي و تخصصي است.
درباره ما

حوزه آموزش کانون جهانگردي و اتومبيلراني، در راستاي اجراي برنامه هاي آموزشي مستخدمان کانون،در سال  1400 فعاليت هاي خود را در چارچوب ارائه دوره هاي بدو و ضمن خد

دوره های جدید

ثبت نام