1401/11/30

دوره پولشويي برگزار شد

  

   اين دوره حسب تاکيدات مديرعامل محترم مبني بر ارتقاء بهره وري کارکنان کانون، براي پرسنل داراي فعاليت مالي در زمستان 1401برگزار شد. اين دوره که در يک جلسه 3 ساعته در تاريخ 28 بهمن سال 1401 در سالن کنفرانس ساختمان آزادي برگزار شد، 20 نفر از پرسنل کانون و شرکت هاي تابعه تحت آموزش قرار گرفتند. به شرکت کنندگان دوره گواهينامه حضور در دوره از سوي سازمان جهاد دانشگاهي صادر خواهد شد.

آخرین اخبار

دوره کمک هاي اوليه در کانون برگزار شدomg
برگزاري جلسه توجيهي بيمه تکميلي براي کارکنانomg
نيازسنجي آموزشي 1403omg
برگزاري دوره آموزشي اطفاء حريق و کمک هاي اوليه omg
برگزاري دوره زبان عمومي در کانون omg
اصول و فنون مذاکره omg

دوره اصول و فنون مذاکره  برگزار شد

دوره پولشويي برگزار شدomgدوره پولشويي با مشارکت 20 نفر از کارکنان کانون و شرکت هاي تابعه برگزار شد.
تقويم آموزشي بهار ارائه شدomgتقويم آموزشي بهار سال1402 ارائه شد اين تقويم شامل 4 دوره آموزشي عمومي و تخصصي است.
درباره ما

حوزه آموزش کانون جهانگردي و اتومبيلراني، در راستاي اجراي برنامه هاي آموزشي مستخدمان کانون،در سال  1400 فعاليت هاي خود را در چارچوب ارائه دوره هاي بدو و ضمن خد

دوره های جدید

ثبت نام