1402/10/10

دوره کمک هاي اوليه در کانون برگزار شد

  

  


دوره کمک هاي اوليه با حضور بي سابقه همکاران در دوره هاي عمومي برگزار شد. در اين دوره 4 ساعته که حدود بيش از 60 نفر حضور داشتند، سرفصل هاي زير ارائه شد: 
•    کمک هاي اوليه واهداف آن 
•    اصول ايمني و قانوني در کمک هاي اوليه
•    روش مواجهه با مصدوم
•     خفگي ها
•    احياي قلبي – ريوي)CPR)
•     خونريزي 
•    پانسمان
•    آسيب هاي استخواني ، مفصلي و عضالني
•    بانداژ
•    آتل بندي
•    حمل مصدوم
•     مسموميت ها
•     نيش و گزش 
•    گاز گرفتگي
•     سوختگي ها
•     آسيب هاي ناشي از گرما و سرما
اين دوره در دو روز متوالي در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه در تاريخ 5 و 6 دي ماه در سالن کنفرانس ساختمان آزادي کانون برگزار شد.

آخرین اخبار

دوره کمک هاي اوليه در کانون برگزار شدomg
برگزاري جلسه توجيهي بيمه تکميلي براي کارکنانomg
نيازسنجي آموزشي 1403omg
برگزاري دوره آموزشي اطفاء حريق و کمک هاي اوليه omg
برگزاري دوره زبان عمومي در کانون omg
اصول و فنون مذاکره omg

دوره اصول و فنون مذاکره  برگزار شد

دوره پولشويي برگزار شدomgدوره پولشويي با مشارکت 20 نفر از کارکنان کانون و شرکت هاي تابعه برگزار شد.
تقويم آموزشي بهار ارائه شدomgتقويم آموزشي بهار سال1402 ارائه شد اين تقويم شامل 4 دوره آموزشي عمومي و تخصصي است.
درباره ما

حوزه آموزش کانون جهانگردي و اتومبيلراني، در راستاي اجراي برنامه هاي آموزشي مستخدمان کانون،در سال  1400 فعاليت هاي خود را در چارچوب ارائه دوره هاي بدو و ضمن خد

دوره های جدید

ثبت نام